Tiêu thuyêt vô ðê的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Tiêu thuyêt vô ðê'的所有版本
格式
显示的版本共有43 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Roman sans titre : roman 著者: Thu Hương Dương
著者: Thu Hương Dương; Huy Duong Phan
  电子图书 : 文献 : 小说
法语
2013
 
Paris : Librairie générale française
 
2. Roman sans titre : roman 著者: Thu Hương Dương
著者: Thu Hương Dương; Huy Duong Phan
  打印图书 : 小说
法语
2013
 
Paris : Librairie générale française
 
3. Roman sans titre 著者: Thu Hương Dương
著者: Thu Hương Dương; Huy Duong Phan
  打印图书 : 小说
法语
2011
 
Paris : Éd. France loisirs
 
4. Roman sans titre : roman 著者: Duong Thu Huong.
著者: Duong Thu Huong.; Phan Huy Duong.
  打印图书
法语
2010
 
Paris : S. Wespieser
 
5. Roman sans titre : roman 著者: Duong Thu Huong.
著者: Duong Thu Huong.; Phan Huy Duong.
  打印图书
法语
2010
 
Paris : S. Wespieser
 
6. Roman sans titre : roman 著者: Thu Hương Dương
著者: Thu Hương Dương
  打印图书 : 小说
法语
2010
 
Paris : Sabine Wespieser
 
7. Novel without a name 著者: Thu Huong Duong
著者: Thu Huong Duong
  打印图书 : 小说
英语
1996
 
New York : Penguin Books
 
8. Novel Without a Name. 著者: Thu Huong Duong
著者: Thu Huong Duong
  打印图书
英语
1996
Pap
 
Penguin
 
9. Novel without a name 著者: Thu Hương Dương
著者: Thu Hương Dương; Huy Đường Phan; Nina McPherson
  打印图书 : 小说
英语
1996
 
New York : Penguin Books
 
10. Novel without a name 著者: Duong Thu Huong.
著者: Duong Thu Huong.
  打印图书 : 小说
英语
1996
 
New York : Penguin Books
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.