Tangible의 형식과 판 [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
'Tangible'에 대한 모든 판 보기
형식
검색 수정
연도
  • 2009
언어
  • 영어
판 표시 131 - 10
첫 페이지의 결과 보기첫번째  이전 페이지의 결과 보기이전  1  2  다음다음 페이지의 결과 보기   마지막마지막 페이지의 결과 보기
모두 선택 모두 지우기
      제목 / 작성자 형식 언어 날짜 / 판 출판
1. Tangible : [High touch visuals] 저자: Sven Ehmann
저자: Sven Ehmann; Matthias Hübner; Robert Klanten;
  인쇄본
영어
2009
2. print
 
Berlin Gestalten
 
2. Tangible : High touch visuals 저자: Robert Klanten
저자: Robert Klanten; R Klanten (ed.); S Ehmann (ed.); M Hübner (ed.)
  인쇄본
영어
2009
 
Berlin : Gestalten
 
3. Tangible 저자: Robert Klanten
저자: Robert Klanten; Sven Ehmann; Matthias Hübner;
  인쇄본
영어
2009
 
Berlin : Gestalten
 
4. Tangible : high touch visuals. 저자: Robert Klanten
저자: Robert Klanten; Sven Ehmann; M Hübner; Uleshka.
  인쇄본
영어
2009
2e ed
 
Berlin Die Gestalten Verlag
 
5. Tangible : high touch visuals 저자: R Klanten
저자: R Klanten; Sven Ehmann;
  인쇄본
영어
2009
 
Berlin : Gestalten
 
6. Tangible : [high touch visuals] 저자: Robert Klanten
저자: Robert Klanten; Sven Ehmann; Matthias Hübner; Uleshka;
  인쇄본
영어
2009
 
Berlin : Gestalten
 
7. Tangible : high touch visuals 저자: Robert Klanten
저자: Robert Klanten; Sven Ehmann; Uleshka.; et al
  인쇄본
영어
2009
 
Berlin : Gestalten
 
8. Tangible : high touch visuals 저자: Uleshka
저자: Uleshka; R Klanten; S Ehmann; M Hübner;
  인쇄본
영어
2009
 
Berlin : Gestalten
 
9. Tangible 저자: Robert Klanten
저자: Robert Klanten; Sven Ehmann; M Hübner; Uleshka;
  인쇄본
영어
2009
2nd print
 
Berlin Gestalten
 
10. Tangible [high touch visuals] 저자: Uleshka
저자: Uleshka; Robert Klanten;
  인쇄본
영어
2009
 
Berlin Gestalten
 
윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.