Tangible的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Tangible'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
  • 2009
语种
  • 英语
显示的版本共有13 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Tangible : [High touch visuals] 著者: Sven Ehmann
著者: Sven Ehmann; Matthias Hübner; Robert Klanten;
  打印图书
英语
2009
2. print
 
Berlin Gestalten
 
2. Tangible : High touch visuals 著者: Robert Klanten
著者: Robert Klanten; R Klanten (ed.); S Ehmann (ed.); M Hübner (ed.)
  打印图书
英语
2009
 
Berlin : Gestalten
 
3. Tangible 著者: Robert Klanten
著者: Robert Klanten; Sven Ehmann; Matthias Hübner;
  打印图书
英语
2009
 
Berlin : Gestalten
 
4. Tangible : high touch visuals. 著者: Robert Klanten
著者: Robert Klanten; Sven Ehmann; M Hübner; Uleshka.
  打印图书
英语
2009
2e ed
 
Berlin Die Gestalten Verlag
 
5. Tangible : high touch visuals 著者: R Klanten
著者: R Klanten; Sven Ehmann;
  打印图书
英语
2009
 
Berlin : Gestalten
 
6. Tangible : [high touch visuals] 著者: Robert Klanten
著者: Robert Klanten; Sven Ehmann; Matthias Hübner; Uleshka;
  打印图书
英语
2009
 
Berlin : Gestalten
 
7. Tangible : high touch visuals 著者: Robert Klanten
著者: Robert Klanten; Sven Ehmann; Uleshka.; et al
  打印图书
英语
2009
 
Berlin : Gestalten
 
8. Tangible : high touch visuals 著者: Uleshka
著者: Uleshka; R Klanten; S Ehmann; M Hübner;
  打印图书
英语
2009
 
Berlin : Gestalten
 
9. Tangible 著者: Robert Klanten
著者: Robert Klanten; Sven Ehmann; M Hübner; Uleshka;
  打印图书
英语
2009
2nd print
 
Berlin Gestalten
 
10. Tangible [high touch visuals] 著者: Uleshka
著者: Uleshka; Robert Klanten;
  打印图书
英语
2009
 
Berlin Gestalten
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.