Semiconductor manufacturing handbook的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Semiconductor manufacturing handbook' > '英语'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
语种
显示的版本共有23 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Semiconductor manufacturing handbook 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng;
  电子图书 : 文献
英语
2018
Second edition
 
New York : McGraw-Hill Education
 
2. Semiconductor manufacturing handbook 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng;
  计算机文件
英语
2018
Second Edition
 
New York McGraw-Hill
 
3. Semiconductor manufacturing handbook 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng
  打印图书
英语
2018
Second edition
 
New York : McGraw-Hill Education
 
4. Semiconductor manufacturing handbook 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng;
  打印图书
英语
2018
Second edition
 
New York McGraw-Hill Education
 
5. Semiconductor manufacturing handbook 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng;
  打印图书
英语
2018
Second edition
 
New York : McGraw-Hill Education
 
6. Semiconductor manufacturing handbook 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng
  电子图书 : 文献
英语
2017
2nd edition
 
New York, N.Y. : McGraw-Hill Education
 
7. Semiconductor manufacturing handbook. 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng
  打印图书
英语
2016
 
[Place of publication not identified] : Mcgraw-Hill Education
 
8. Semiconductor manufacturing handbook 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng; Lin Zhou; Ilsun Park; K V Ravi; IDC Corporation,;
  计算机文件
英语
2005
 
New York McGraw-Hill
 
9. Semiconductor manufacturing handbook 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng;
  打印图书
英语
2005
 
New York : McGraw-Hill
 
10. Semiconductor manufacturing handbook 著者: Hwaiyu Geng
著者: Hwaiyu Geng;
  电子图书 : 文献
英语
2005
 
New York : McGraw-Hill
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.