Novel Without a Name.的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Novel Without a Name.' > '1995'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
语种
  • 英语
显示的版本共有14 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Novel without a name 著者: Duong Thu Huong
著者: Duong Thu Huong
  电子图书 : 文献
英语
1995
 
London : Picador
 
2. Novel without a name 著者: Thu Hương Dương
著者: Thu Hương Dương
  电子图书 : 文献 : 小说
英语
1995
1st ed
 
New York, NY : W. Morrow
 
3. Novel without a name 著者: Duong Thu Huong
著者: Duong Thu Huong
  打印图书 : 小说
英语
1995
 
London : Picador
 
4. Novel without a name 著者: Thu Hương Dương
著者: Thu Hương Dương
  打印图书 : 小说
英语
1995
 
London : Picador
 
5. Novel without a name 著者: Hunơng, (Dương Thu)
著者: Hunơng, (Dương Thu); Phan Huy Duong
  打印图书
英语
1995
Repr
 
New York : Penguin Books
 
6. Novel without a name 著者: Thu Huong Duong
著者: Thu Huong Duong; Huy Duong Phan; Nina McPherson
  打印图书 : 小说
英语
1995
 
London : Picador
 
7. Novel without a name 著者: Thu Huong Duong
著者: Thu Huong Duong
  打印图书 : 小说
英语
1995
 
London : Picador
 
8. Novel without a name 著者: Thu Hương Dương
著者: Thu Hương Dương; Huy Đường Phan; Nina McPherson
  打印图书 : 小说
英语
1995
First edition
 
New York, NY : W. Morrow
 
9. Novel without a name 著者: Duong-thu-Huong.
著者: Duong-thu-Huong.; Phan-huy-Duong.
  打印图书
英语
1995
 
New York, NY : Morrow
 
10. Novel without a name 著者: Thu Huong Duong
著者: Thu Huong Duong
  打印图书 : 小说
英语
1995
 
New York : Pengiun Books
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.