Novel Without a Name.的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'Novel Without a Name.' > '越南文(Vietnamese)'的所有版本
格式
顯示的版本共有5種,這裏是1 - 5
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版
1. Novel without a name 作者: Duong Thu Huong.
作者: Duong Thu Huong.
  打印圖書 : 小說
英語
1996
 
New York : Pengiun Books
 
2. Novel without a name 作者: Thu Huong Duong
作者: Thu Huong Duong
  打印圖書
英語
1995
1st ed
 
New York, NY : W. Morrow
 
3. Tiẻ̂u thuyé̂t vô đè̂ 作者: Thu Hương Dương
作者: Thu Hương Dương
  打印圖書 : 小說
越南文(Vietnamese)
1991
 
[Stanton], Calif. : Văn Nghệ
 
4. Tiểu thuyết vô đề 作者: Thu Hương Dương
作者: Thu Hương Dương
  打印圖書 : 小說
越南文(Vietnamese)
1991
 
Stanton, Calif. : Văn Nghệ
 
5. Tiêu thuyêt vô ðê 作者: Duong Thu Huong
作者: Duong Thu Huong
  打印圖書 : 小說
越南文(Vietnamese)
1991
 
Westminster, Calif. : Van Nghê
 
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.