La mécanique du coeur的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'La mécanique du coeur'的所有版本
格式
顯示的版本共有58種,這裏是1 - 10
檢視結果的第一頁首頁  檢視結果的前一頁前頁  1  2  3  下頁檢視結果的下一頁   尾頁檢視結果的最後一頁
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版
1. La mecànica del cor 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu; Silvia Alemany
  打印圖書 : 小說
加泰羅尼亞語(Catalan)
2020
Primera edició a Debutxaca: gener del 2020
 
[Barcelona] Debutxaca
 
2. Trái tim không được yêu : tiểu thuyết 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu; Rio Lâm
  打印圖書 : 小說
越南文(Vietnamese)
2016
 
Hà Nội : Nhà xuất bản Phụ nữ
 
3. Trái tim không được yeu : trểu thuyết 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu; Rio Lâm
  打印圖書 : 小說
越南文(Vietnamese)
2016
 
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Phụ Nữ
 
4. Ji xie xin = La mecanique du coeur 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu; Ning Yu
  打印圖書
中文
2015
Di 1 ban
 
浙江文艺出版社, Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she
 
5. La mécanique du cœur 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu
  打印圖書
法文
2015
 
Paris : Éditions J'ai lu
 
6. La mécanique du cœur 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu
  打印圖書 : 小說
法文
2014
 
[Paris] : Flammarion
 
7. La mécanique du coeur 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu; Hélène Monnot; Marie-Luce Raillard
  打印圖書 : 小說
法文
2014
 
[Paris] : Flammarion
 
8. La mécanique du coeur ; Jack et la mécanique... 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu
  打印圖書 : 小說
法文
2014
 
Paris : Flammarion
 
9. La Mécanique du coeur 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu
  打印圖書 : 小說
法文
2014
 
Paris : Flammarion
 
10. La mécanique du coeur 作者: Mathias Malzieu
作者: Mathias Malzieu
  電子書 : 文獻 : 小說
法文
2014
 
Paris : Flammarion
 
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.