Lucky jim.의 형식과 판 [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
'Lucky jim.'에 대한 모든 판 보기
형식
검색 수정
연도
언어
판 표시 4101 - 10
첫 페이지의 결과 보기첫번째  이전 페이지의 결과 보기이전  1  2  3  다음다음 페이지의 결과 보기   마지막마지막 페이지의 결과 보기
모두 선택 모두 지우기
      제목 / 작성자 형식 언어 날짜 / 판 출판
1. Lucky Jim 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis; Eder Pérez Garay
  인쇄본 : 소설
Spanish
2018
1ª ed
 
Madrid Impedimenta
 
2. Lucky Jim 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis; Eder Pérez Garay
  전자도서 : 문서
Spanish
2018
 
Madrid, España : Impedimenta
 
3. Lucky Jim. 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis
  인쇄본
영어
2016
 
Points
 
4. Lucky Jim 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis; Rose Celli; Marie-Cécile Kovacs
  인쇄본 : 소설
불어
2016
 
Paris : Points
 
5. Lŏkk'i Jim 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis; Sŏn-hyŏng Kim
  인쇄본 : 소설
Korean
2015
Ch'op'an
 
열린 책들, Kyŏnggi-do P'aju-si : Yŏllin Ch'aektŭl
 
6. Lucky Jim 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis; Rose Celli; Marie-Cécile Kovacs
  인쇄본 : 소설
불어
2014
 
Paris : La Martinière
 
7. Lucky Jim 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis
  전자도서 : 문서 : 소설
불어
2014
 
Paris : Éditions de La Martinière
 
8. Jim cel norocos : [roman] 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis; Mariana Chiţoran
  인쇄본
Romanian
2014
 
Iaşi ; Bucureşti : Polirom
 
9. Lucky Jim 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis; Rose Celli
  인쇄본 : 소설
불어
2014
 
Paris : La Martinière
 
10. Lucky Jim : roman 저자: Kingsley Amis
저자: Kingsley Amis; Rose Celli; Marie-Cécile Kovacs
  인쇄본 : 소설
불어
2014
 
Paris: Editions de La Martiniere
 
윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.