Anabasis的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Anabasis' > '法语' > '1930'的所有版本
格式
显示的版本共有17 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Anabase 著者: Xenophon
著者: Xenophon; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1930
 
Paris Belles lettres
 
2. Anabase 著者: Xenophōn
著者: Xenophōn; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1930
 
Paris : Les belles letttres
 
3. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1930
 
Paris : Société d'édition "Les Belles lettres, "
 
4. Anabase 著者: Jenofonte.
著者: Jenofonte.; Paul Masqueray
  打印图书 : 传记
法语
1930
 
Paris : Belles Lettres
 
5. Anabase 著者: Xenophon
著者: Xenophon; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1930
1re édition
 
Paris : Société d'édition "Les Belles lettres, "
 
6. Anabase 著者: Xénophon.
著者: Xénophon.; Paul Masqueray
  打印图书
希臘语,古代[to 1453]
1930
 
Paris : "Les Belles Lettres
 
7. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1930
 
Paris : Société d'édition "Les Belles lettres, "
 
8. Anabase 著者: Xenophon
著者: Xenophon; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1930
 
Paris : Les Belles Lettres
 
9. Anabase 著者: Jenofonte.
著者: Jenofonte.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1930
 
Paris : Les Belles Lettres
 
10. Anabase ... 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1930
 
Paris, Société d'édition "Les Belles lettres"
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.